direct naar inhoud van 4.1 Maatschappelijke uitvoerbaarheid
Plan: Glaspark 4P 2011
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0501.glaspark4p2011-0130

4.1 Maatschappelijke uitvoerbaarheid

In deze paragraaf worden de uitkomsten van het vooroverleg ex artikel 3.1.1 Bro en de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan beschreven.

4.1.1 Vooroverleg

Het voorontwerp van het bestemmingsplan 'Glaspark 4P 2011' is in het kader van het overleg ex artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening aan diverse instanties toegezonden. Drie instanties hebben een schriftelijke reactie ingediend. Hieronder worden de reacties samengevat en beantwoord. Per reactie wordt aangegeven in hoeverre de reactie leidt tot aanpassing van het bestemmingsplan. Tevens zijn in deze paragraaf de ambtshalve aanpassingen opgenomen.

Overlegreacties

1. Provincie Zuid-Holland, directie Ruimte en Mobiliteit (brief d.d. 15 juli 2011)

De provincie Zuid-Holland geeft aan dat het bestemmingsplan voorziet in uitbreiding van het glastuinbouwconcentratiegebied buiten de daarvoor in de verordening Ruimte aangewezen gronden. Hiervoor is op 24 maart 2011 een ontheffingsverzoek ingediend door de gemeente Brielle. Gedeputeerde Staten hebben op 5 juli 2011 onder voorbehoud ingestemd met het verlenen van ontheffing. Het verzoek dient echter nog aan Provinciale Staten te worden voorgelegd voor instemming. In augustus wordt een definitief besluit genomen ten aanzien van het ontheffingsverzoek.

Beantwoording

De gemeente Brielle is blij met het bericht dat Gedeputeerde Staten heeft ingestemd met het ontheffingsverzoek. En gaat er vanuit dat Provinciale Staten hetzelfde besluit zal nemen. Het ontwerpbestemmingsplan wordt pas ter inzage gelegd nadat het definitieve besluit omtrent het ontheffingsverzoek genomen is.

Conclusie

Vooralsnog gaat de gemeente er vanuit dat de reactie niet leidt tot aanpassing van het bestemmingsplan.

2. Ministerie van Infrastructuur en Milieu, VROM-inspectie (email d.d. 25 juli 2011)

Het bestemmingsplan geeft de betrokken rijksdiensten geen aanleiding tot het maken van opmerkingen, gelet op de nationale belangen in de Realisatieparagraaf Nationaal Ruimtelijk Beleid.

Beantwoording

De reactie wordt voor kennisgeving aangenomen.

Conclusie

De reactie leidt niet tot aanpassing van het plan.

3. Waterschap Hollandse Delta (brief d.d. 18 juli 2011)

Uit het voorontwerpbestemmingsplan blijkt dat de groenstrook in het noordoosten van het plangebied is komen te vervallen. In de toelichting komt naar voren dat in de nu opgenomen strook Agrarisch, een watergang zal worden aangelegd als fysieke scheiding tussen de nieuwe kassen en het bestaande perceel.

Het waterschap wijst de gemeente erop dat binnen deze zone compenserend oppervlaktewater zou worden gerealiseerd, een en ander conform de vergunningaanvraag en de verleende vergunning. Het Waterschap verzoekt dit onder de aandacht te brengen bij de betrokken eigenaren teneinde de realisatie van de vereiste watercompensatie te waarborgen.

Verder voldoet het plan aan de uitgangspunten van het Waterschap voor waterkwaliteit, waterkwantiteit en wegen.

Beantwoording

Watercompensatie als gevolg van nieuw verhard oppervlak en demping watergangen zal gerealiseerd worden conform de vereisten van het waterschap en de verleende vergunningen. Dit zal worden gecommuniceerd met de betrokken eigenaren.

Conclusie

De reactie leidt niet tot aanpassing van het plan.

Ambtshalve aanpassingen

In het bestemmingsplan worden de volgende ambtshalve wijzigingen doorgevoerd:

  • De koop van de gronden is nog niet rond. Het bestemmingsplan is nu geheel ingericht op de potentiele koper. Hierbij is uitgegaan van 4 bedrijfswoningen langs de Rijksstraatweg. Het is mogelijk dat deze koop niet door gaat. De gemeente wenst daarom nog enige flexibiliteit in het bestemmingsplan in te bouwen inzake de locatie van de bedrijfswoningen. Indien de grond door verschillende partijen wordt opgekocht is het goed mogelijk dat deze partijen hun woning direct naast hun bedrijf willen vestigen. Daarom wordt in het bestemmingsplan een wijzingsbevoegdheid opgenomen om de bedrijfswoning elders in het plangebied te vestigen. Aangezien hierdoor de zone van de hoogspanningsmast, waarin geen woningen gebouwd mogen worden, weer van belang is, wordt deze conform het bestemmingsplan Glaspark 4P wederom op de verbeelding opgenomen. Paragraaf 2.4 (aanduiding 'bedrijfswoning uitgesloten') wordt verwijderd.
  • In het voorontwerpbestemnmingsplan is een afwijkingsbevoegdheid opgenomen in de bestemming Groen om de groenstrook te versmallen met 15% voor de bouw van kassen. Deze afwijkingsbevoegdheid is opgenomen voor incidentele gevallen waarbij de kassen anders gesitueerd zullen worden dan verwacht en op de plaats van de groenstrook gebouwd dienen te worden. In overleg met de potentiele koper is gebleken dat, indien deze situatie zich voor zal doen, 15% niet voldoende zal zijn om de efficiente situering van de kassen mee op te vangen. Om voldoende flexibiliteit te behouden wenst de gemeente de afwijkingsbevoegdheid zodanig aan te passen dat de groenstrook versmald kan worden tot een minimale breedte van 5 m. Hiermee wordt voldoende verzekerd dat over de gehele lengte van de groenstrook een minimale breedte van 5 m gehandhaafd blijft. Hiermee is de afscherming van de kassen voldoende gegarandeerd.
  • In aanvulling op het bestemmingsplan Glaspark 4P wordt in hoofdstuk 6 een tekst opgenomen over de ontsluiting van het glastuinbouwgebied.

4.1.2 Zienswijzen

Het ontwerpbestemmingsplan Glaspark 4P 2011 d.d. 6 september 2011 heeft gedurende zes weken ter inzage gelegen, waarbij eenieder in de gelegenheid is gesteld zijn zienswijzen naar voren te brengen.

Het Waterschap Hollandse Delta heeft per brief laten weten akkoord te zijn met het ontwerpbestemmingsplan en dient geen zienswijzen in. Er zijn drie zienswijzen ingediend. In de Nota Zienswijzen, zie bijlage 4, zijn de zienswijzen samengevat en beantwoord. De zienswijzen leiden niet tot aanpassing van het bestemmingsplan.

In het bestemmingsplan wordt de volgende ambtshalve aanpassing doorgevoerd:

  • In de aanhef van artikel 3.3.1 wordt foutief verwezen naar artikel 3.2 onder sub e. Er dient verwezen te worden naar sub f, dit wordt aangepast.