direct naar inhoud van 2.4 Gemeentelijk beleid
Plan: Hogeweg 1c
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0501.Hogeweg1c-0130

2.4 Gemeentelijk beleid

Structuurvisie Brielle

Op 8 december 2009 is door de gemeenteraad van Brielle de structuurvisie Brielle vastgesteld. In de structuurvisie zijn de ruimtelijke ontwikkelingen en het ruimtelijk beleid verankerd. Doelstelling van de structuurvisie is het bieden van een kader voor de gewenste ruimtelijke ontwikkelingen en een ruimtelijke structuur die bijdraagt aan:

  • goed kunnen wonen en leven in de gemeente;
  • de cultuurhistorische identititeit van Brielle;
  • een bij het karakter van de gemeente passende economische ontwikkeling.

De inhoud van de structuurvisie wordt vormgegeven aan de hand van 9 ambities. Van deze ambities is het onderwerp 'woningbouw' van belang voor de onderhavige ontwikkeling. Naast duurzame invulling van het woningbouwprogramma, zet de gemeente eveneens in op een gedifferentieerde en vraaggerichte woningbouw, waarbij ook het bouwen van woningen in het duurdere segment nodig is.

De structuurvisie gaat daarnaast in op landschap met karakter. Het koesteren en waar mogelijk versterken van het groene, open en karakteristieke landschap staat hierin voorop. Dit moet onder andere worden bewerkstelligd door verspreid liggende kassen te saneren en te bundelen en patronen, structuren en waardevolle landschapselementen te behouden.

Conclusie

De Structuurvisie Brielle staat de ontwikkeling niet in de weg. Gezien de locatie op het perceel en gezien de omliggende bebouwing is er geen sprake van een groen, open en karakteristiek landschap.

Woonvisie 2010-2020

De gemeente Brielle heeft in 2009 een woonvisie opgesteld. Deze woonvisie gaat in op de brede verantwoordelijkheid van de gemeente voor het wonen in Brielle en haar kernen: naar bouwproductie en ook voor de bestaande wijken, kernen en voorzieningen. De visie is onderbouwd door een woonanalyse. Aan de hand van deze analyse is een woningbouwprogramma opgesteld met indicatieve aantallen woningen. Hierbij is uitgegaan van zogenaamde 'harde' en 'zachte' bouwplannen. Voor de harde plannen zijn de bestemmingsplannen en vergunningen reeds opgesteld. Voor de zachte plannen is een indicatief aantal woningen opgenomen. Deze plannen zijn nog niet met zekerheid in te vullen en kunnen wat betreft de woningaantallen veranderen. Particuliere initiatieven kunnen worden ingediend en in het Woningbouwprogramma worden opgenomen.

De woonvisie heeft vooral betrekking op het wonen in de kernen en is gericht op de wens en behoefte van de burger. Er wordt accent gelegd bij gezinnen, starters en senioren en er wordt niet direct gesproken over bedrijfswoningen of dergelijke ontwikkelingen. Wat wel relevant is, is de nadruk die gelegd wordt op de kwaliteit van de woon- en leefomgeving. Duurzaamheid is onderdeel van deze gewenste woonkwaliteit. Thema's die daarbij aandacht vragen zijn: energie, materialen, water, gezondheid en woonkwaliteit. Dergelijke zaken worden vroegtijdig meegewogen bij nieuwbouwplannen. Verder conformeert de gemeente zich aan het landelijk beleid ten aanzien van duurzaam bouwen.

Conclusie

De ontwikkeling van de bedrijfswoning is niet in strijd met de Woonvisie van de gemeente Brielle. Wel dient bij het ontwerp rekening gehouden te worden met duurzaam bouwen om zodoende aan de woonkwaliteitseisen te voldoen.