direct naar inhoud van 5.3 Bestemmingsregels
Plan: Hogeweg 1c
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0501.Hogeweg1c-0130

5.3 Bestemmingsregels

Artikel 3 Bedrijf

Het perceel is bestemd als hoveniersbedrijf met ten hoogste categorie 3.1 op de Staat van Bedrijfsactiviteiten met bijbehorende erven. Op de verbeelding is rondom het gehele plangebied een bouwvlak opgenomen waarbinnen mag worden gebouwd, met uitzondering van het gedeelte vóór de bedrijfswoning. Dit is gedaan om de bedrijfswoning niet te dicht op de weg toe te staan. Binnen het bouwvlak is de maximale goot- en bouwhoogte opgenomen alsmede het bebouwingspercentage. Dit percentage is gebaseerd op de thans aanwezige bebouwing én de nieuwe bedrijfswoning. Voor de bedrijfswoning is een aparte aanduiding opgenomen. In de regels in opgenomen dat ter plaatse van deze aanduiding een bedrijfswoning is toegestaan. Verder is in de regelgeving de maatvoering aangegeven ten behoeve van gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

Artikel 4 Waarde - Archeologie-4

De dubbelbestemming 'Waarde - Archeologie-4' is opgenomen, omdat ter plaatse van het plangebied sprake is van een gebied met een middelhoge archeologische waarde. Het bouwen van bebouwing met een omvang van minstens 250 m2 en een diepte van 50 cm of meer, is alleen toegestaan indien een rapport wordt overlegd waarin de archeologische waarden van de gronden die blijkens de aanvraag zullen worden verstoord, naar het oordeel van het bevoegd gezag in voldoende mate zijn vastgesteld. Ter bescherming van de aanwezige waarden zijn tevens aanlegregels opgenomen.