direct naar inhoud van Artikel 16 Waarde - Ecologie
Plan: Nieuwland
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0501.Nieuwland-0120

Artikel 16 Waarde - Ecologie

16.1 bestemmingsomschrijving

De voor 'Waarde - Ecologie' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemming, mede bestemd voor:

  • a. het behoud, het herstel en de ontwikkeling van de aldaar voorkomende en/of potentiĆ«le ecologische en landschappelijke waarden;
  • b. instandhouding van de geomorfologische, de bodemkundige en hydrologische kenmerken;
  • c. de ontwikkeling en versterking van de ecologische structuur;
  • d. waterhuishouding en waterberging in de vorm van waterverbindingen, waterpartijen.

16.2 bouwregels

Op de voor Waarde - Ecologie aangewezen gronden mogen uitsluitend worden gebouwd bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten dienste van de bestemming, met dien verstande dat de hoogte van de bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten hoogste 3m bedraagt.

16.3 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden

Het is verboden op of in de in lid 1 bedoelde gronden zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning van het bevoegd gezag (omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden) de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden, geen normale onderhoudswerkzaamheden zijnde, uit te voeren, te doen of te laten uitvoeren:

  • a. het afgraven van gronden met meer dan 0,3 m
  • b. het aanbrengen van diepwortelende beplantingen;
  • c. het uitvoeren van heiwerken of het op andere wijze indrijven van voorwerpen dieper dan 0,5 m.