direct naar inhoud van 2.2 Verplaatsing watergang
Plan: Glaspark 4P 2011
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0501.glaspark4p2011-0120

2.2 Verplaatsing watergang

Ter plaatse van de uitbreiding van het kassenareaal, zoals beschreven in paragraaf 2.1, is een watergang gelegen (parallel aan de voormalige - thans niet meer in gebruik zijnde - Moersaatsenweg). Deze watergang wordt daarom verplaatst. De nieuwe watergang zal langs de nieuwe kassen gerealiseerd worden. In figuur 2.1 is dit aangegeven.

In het vigerende bestemmingsplan Landelijk Gebied d.d. 13 maart 2007 is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen voor de verplaatsing van watergangen in de zone AG1, waarin het plangebied gelegen is. Aan deze verplaatsing zijn vier wijzigingsvoorwaarden gesteld:

  • a. het verplaatsen van watergangen is noodzakelijk voor een efficiĆ«nte inrichting van het glastuinbouwgebied;
  • b. de belangen van de waterhuishouding mogen niet onevenredig worden geschaad;
  • c. alvorens de wijzigingsbevoegdheid toe te passen, winnen burgemeester en wethouders schriftelijk advies in bij de betrokken waterbeheerder;
  • d. het oppervlak aan watergangen mag per saldo niet afnemen.

De verplaatsing is noodzakelijk voor een efficiƫnte inrichting van het glastuinbouwgebied, zoals beschreven in paragraaf 2.1. Hiermee wordt voldaan aan de eis gesteld onder a.

In de watergang worden enkele flauwe hoeken gerealiseerd. Deze zullen de waterdoorstroming niet hinderen. Tevens behoudt de watergang na de verplaatsing zijn zoetwaterfunctie. De belangen van de waterhuishouding worden niet geschaad, waarmee voldaan wordt aan het gestelde onder b.

Over de verplaatsing is reeds contact geweest met het waterschap. De watervergunning voor het verplaatsen van de watergang is op 23 juni 2011 verleend.

Het oppervlak van de watergang neemt per saldo iets toe. Hiermee wordt voldaan aan het gestelde onder d.

De verplaatsing voldoet aan de eisen uit de wijzigingsbevoegdheid. In het onderliggende bestemmingsplan is de verplaatsing meegenomen.