direct naar inhoud van Artikel 8 Maatschappelijk
Plan: Vierpolders
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0501.Vierpolders-0130

Artikel 8 Maatschappelijk

8.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Maatschappelijk' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. het uitoefenen van activiteiten gericht op de sociale, maatschappelijke, educatieve en openbare dienstverlening;
 • b. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van maatschappelijk - multifunctionele accommodatie':
  • 1. tevens een multifunctionele accommodatie;
  • 2. ondergeschikte horeca;
  • 3. detailhandel, met een oppervlakte die niet meer bedraagt dan 200 m²;
  • 4. wonen op de verdieping;

met de daarbij behorende:

 • c. wegen en paden;
 • d. groenvoorzieningen;
 • e. parkeervoorzieningen.

8.2 Bouwregels
8.2.1 Hoofdgebouwen

Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de volgende regels:

 • a. gebouwen mogen uitsluitend binnen een bouwvlak worden gebouwd;
 • b. het bouwvlak mag volledig worden bebouwd, tenzij een bebouwingspercentage is opgenomen, dan mag het bebouwingspercentage niet meer bedragen dan is aangegeven op de verbeelding;
 • c. de goot- en bouwhoogte mogen niet meer bedragen dan is aangegeven op de verbeelding.

8.2.2 Bijbehorende bouwwerken

Voor het bouwen van bijbehorende bouwwerken gelden de volgende regels:

 • a. bijbehorende bouwwerken zijn uitsluitend toegestaan ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van maatschappelijk - multifunctionele accommodatie';
 • b. de bijbehorende bouwwerken mogen uitsluitend binnen een bouwvlak worden gebouwd;
 • c. de oppervlakte van bijbehorende bouwwerken mag niet meer bedragen dan 135 m²;
 • d. de maximale bouwhoogte bedraagt 3 meter.

8.2.3 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde gelden de volgende regels:

 • a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag niet meer bedragen dan 2 meter, met dien verstande dat de hoogte voor erf- en terreinafscheidingen buiten het bouwvlak niet meer mag bedragen dan 1 meter;
 • b. de bouwhoogte van tuinmeubilair mag niet meer bedragen dan 3 meter, met dien verstande dat de hoogte van tuinmeubilair buiten het bouwvlak niet meer mag bedragen dan 2 meter;
 • c. de bouwhoogte van speeltoestellen mag niet meer bedragen dan 3 meter;
 • d. de bouwhoogte van vlaggenmasten en antennes mag niet meer bedragen dan 5 meter, met dien verstande dat ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van maatschappelijk - multifunctionele accommodatie' de bouwhoogte van twee vlaggenmasten niet meer mag bedragen dan 8 meter;
 • e. de bouwhoogte van lichtmasten mag niet meer bedragen dan 12 meter;
 • f. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer bedragen dan 3 meter, met dien verstande dat de bouwhoogte buiten het bouwvlak niet meer mag bedragen dan 1 meter.

8.3 Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de bebouwing:

 • a. ter voorkoming van onevenredige aantasting van de gebruiksmogelijkheden en het woon- en leefklimaat van aangrenzende gronden en bouwwerken;
 • b. ter waarborging van de stedenbouwkundige kwaliteit en beeldkwaliteit van de naaste omgeving;
 • c. ter waarborging van de milieukwaliteit;
 • d. ter waarborging van de verkeersveiligheid;
 • e. ter waarborging van de sociale veiligheid;
 • f. ter waarborging van de brandveiligheid en rampenbestrijding.

8.4 Specifieke gebruiksregels

Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken wordt in elk geval gerekend het gebruik voor:

 • a. seksinrichtingen;
 • b. detailhandel;
 • c. opslag van goederen buiten het bouwvlak.