direct naar inhoud van Artikel 5 Wonen
Plan: Landelijk Gebied, 2e herziening
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0501.LG2eherziening-0130

Artikel 5 Wonen

5.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

  • a. woningen met aan- en uitbouwen en bijgebouwen met bijbehorende erven;
  • b. de bij deze bestemming behorende voorzieningen zoals (ontsluitings)wegen, nutsvoorzieningen, groenvoorzieningen, parkeervoorzieningen en water ten behoeve van wateraanvoer en -afvoer, waterberging en sierwater.

5.2 Bouwregels

Op deze gronden mag worden gebouwd en gelden de volgende regels:

  • a. gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, dienen binnen het bouwvlak te worden gebouwd;
  • b. het maximale aantal woningen per bouwvlak is aangegeven met de aanduiding 'maximumaantal wooneenheden';
  • c. de maximale inhoud van een woning (inclusief aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen) bedraagt 750 m3;
  • d. de maximale goot- en bouwhoogte van een woning bedraagt respectievelijk 4,5 en 10┬ám;
  • e. de maximale bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen voor de voorgevelrooilijn bedraagt 1 m en op overige plaatsen op het bouwvlak 2 m;
  • f. de maximale bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt 3 m.