direct naar inhoud van Artikel 4 Detailhandel
Plan: Thoelaverweg 2
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0501.Thoelaverweg2-0120

Artikel 4 Detailhandel

4.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Detailhandel' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. detailhandel, uitsluitend een supermarkt;
 • b. ter plaatse van de aanduiding 'parkeerterrein' uitsluitend voorzieningen ten behoeve van het parkeren en ontsluiting van het perceel, inclusief groenvoorzieningen;
 • c. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - ondergrondse opslag': tevens ondergrondse opslag van motorbrandstoffen ten behoeve van het naastgelegen verkooppunt motorbrandstoffen, met uitzondering van lpg;
 • d. bij deze bestemming behorende voorzieningen zoals groen, parkeervoorzieningen, nutsvoorzieningen, water en toegangswegen.

4.2 Bouwregels

Op deze gronden mag worden gebouwd en gelden de volgende regels:

 • a. gebouwen en overkappingen worden binnen het bouwvlak gebouwd;
 • b. de bouwhoogte bedraagt ten hoogste de met de aanduiding 'maximale bouwhoogte (m)' aangegeven bouwhoogte en bestaat uit ten hoogste 1 bouwlaag;
 • c. in afwijking van het bepaalde onder b zijn 2 bouwlagen toegestaan, daar met de aanduiding 'maximale bouwhoogte (m)' een bouwhoogte van 10 meter wordt aangegeven;
 • d. het maximum bebouwd oppervlak bedraagt ten hoogste de met de aanduiding 'maximum bebouwd oppervlak (m2)' aangegeven oppervlakte;
 • e. de bouwhoogte van aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen bedraagt ten hoogste 3 m;
 • f. de bouwhoogte van erfafscheidingen voor de voorgevellijn bedraagt ten hoogste 1,5 m;
 • g. de bouwhoogte van erfafscheidingen elders bedraagt ten hoogste 2 m;
 • h. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt ten hoogste 3 m.

4.3 Specifieke gebruiksregels

Met betrekking tot het gebruik gelden de volgende regels:

 • a. de opslag van consumentenvuurwerk is niet toegestaan;
 • b. verkooppunten van motorbrandstoffen is niet toegestaan;
 • c. detailhandel in volumineuze goederen of grootschalige detailhandel is niet toegestaan.