direct naar inhoud van Artikel 3 Maatschappelijk
Plan: Dorpshart Vierpolders
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0501.DorpshartVpl-0131

Artikel 3 Maatschappelijk

3.1 Bestemmingsomschrijving

De voor Maatschappelijk aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. het uitoefenen van activiteiten gericht op de sociale, maatschappelijke, educatieve en openbare dienstverlening;
 • b. detailhandel, met een oppervlakte die niet meer bedraagt dan 200 m²;
 • c. wonen op de verdieping;

met de daarbij behorende:

 • d. wegen en paden;
 • e. groenvoorzieningen;
 • f. parkeervoorzieningen.

3.2 Bouwregels
3.2.1 Hoofdgebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende bepalingen:

 • a. gebouwen mogen uitsluitend binnen een bouwvlak worden gebouwd waarbij het bebouwingspercentage niet meer mag bedragen dan is aangegeven op de verbeelding;
 • b. de bouwhoogte van gebouwen binnen het bouwvlak mag niet meer bedragen dan is aangegeven op de verbeelding;
 • c. de oppervlakte van de kleinschalige detailhandel mag niet meer bedragen dan 200 m²;

3.2.2 Bijgebouwen

Voor het bouwen van bijgebouwen gelden de volgende bepalingen:

 • a. de bijgebouwen mogen uitsluitend binnen een bouwvlak worden gebouwd;
 • b. de oppervlakte van bijgebouwen mag niet meer bedragen dan 135 m²;
 • c. de maximale bouwhoogte bedraagt 3 meter.

3.2.3 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende bepalingen:

 • a. de maximale bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen bedraagt 2 meter, met dien verstande dat de hoogte voor erf- en terreinafscheidingen vóór de gevellijn maximaal 1 meter mag bedragen;
 • b. de maximale bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt 3 meter.

3.3 Specifieke gebruiksregels

Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken wordt in elk geval gerekend het gebruik voor seksinrichtingen.