direct naar inhoud van 5.9 Planologisch relevante leidingen
Plan: Vesting
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0501.Vesting-0120

5.9 Planologisch relevante leidingen

Toetsingskader

Voor ruimtelijke plannen in de omgeving van leidingen waardoor gevaarlijke stoffen worden vervoerd is het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb) relevant. Met deze AMvB wordt aangesloten bij de risiconormering uit het Bevi (PR). Ook geldt een oriƫnterende waarde voor het GR. Daarbij worden de huidige toetsing- en bebouwingsafstand vervangen door een afstand voor het PR en een afstand voor het invloedsgebied van het GR.

Onderzoek en conclusie

In het plangebied en de directe omgeving liggen geen planologisch relevante leidingen. Er wordt geconcludeerd dat het aspect kabels en leidingen geen belemmering oplevert voor de uitvoering van het bestemmingsplan.