direct naar inhoud van 7.2 Maatschappelijke uitvoerbaarheid
Plan: Vesting
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0501.Vesting-0120

7.2 Maatschappelijke uitvoerbaarheid

7.2.1 Inspraak

Het voorontwerpbestemmingsplan heeft gedurende 6 weken ter inzage gelegen (van 10 februari 2012 tot en met 22 maart 2012). In deze periode is eveneens op 8 maart 2012 een inloopavond gehouden. De inspraakreacties zijn hieronder samenvattend weergegeven. Per reactie is een beantwoording opgenomen.

Reclamanet 1, Maarland ZZ 45/46, 3231 CK Brielle

Het achterste deel van het pand Maarland ZZ 45/46 is in gebruik als tandartspraktijkruimte. Verzocht wordt ook dit deel van het pand de bestemming Maatschappelijk te geven.

Beantwoording

Het achterste deel van het pand Maarland ZZ 45 zal de bestemming “Maatschappelijk” krijgen. De verbeelding zal hierop aangepast worden.

Reclamant 2, Rozemarijnstraat 28, 3231 AL Brielle

Verzocht wordt de bestemming van de bedrijfspanden van de voormalige wasserij “De Margriet” aan de Rozemarijnstraat 28 te wijzigen naar een woonbestemming.

Beantwoording

Het pand heeft in het geldende bestemmingsplan “Vesting” de bestemming “Bedrijfsdoeleinden”. In de voorschriften is de mogelijkheid opgenomen om de bestemming “Bedrijfsdoeleinden” met een wijzigingsplan ex artikel 11 WRO te wijzigen in “woondoeleinden”, indien de voorzetting van het bedrijf om economische redenen niet langer mogelijk is. Deze wijzigingsbevoegdheid zal ook in het ontwerp opgenomen worden. De gemeenteraad heeft eerder uitgesproken dat de woonfunctie binnen de vesting moet worden versterkt. Het verzoek van reclamant is in overeenstemming met het beleid. Het meenemen van de wijziging in het bestemmingsplan is alleen mogelijk indien een volledig bodemonderzoek heeft plaatsgevonden. De bodemonderzoeken die voorhanden zijn hebben alleen betrekking op één vervuiling als gevolg van de olietank. In een brief van 27 april 2012 is dit medegedeeld aan reclamant. Het is nog niet bekend of reclamant dit onderzoek zal laten uitvoeren. Vooralsnog zal alleen de wijzigingsbevoegdheid opgenomen worden in het bestemmingsplan en vindt nog geen wijziging van de bestemming plaats.

Reclamant 3, Voorstraat 5, 3231 BE Brielle

 • a. De panden van “Hotel de Zalm” staan niet helemaal goed op de plankaart ingetekend.
 • b. Verzoek is om voor het pand Voorstraat 7 ook horeca op de verdieping toe te staan.
 • c. Verzoek om eventueel in de toekomst de mogelijkheid te hebben om hotelkamers uit te breiden.

Beantwoording 

 • a. De bestemming van het restaurant zal juist op de kaart worden weergeven. Tevens zullen de hotelkamers die gelegen zijn boven de winkels in de Voorstraat en de Markt bestemd worden.
 • b. Het pand heeft de bestemming “Centrum”. Op grond van deze bestemming is horeca uit ten hoogste categorie 1a van de Staat van Horeca-activiteiten op de begane grond toegestaan. Met eventueel de afwijkingsmogelijkheid die is opgenomen in artikel 4.5.3. kan de functie op de verdieping toegestaan worden, mits dit niet leidt tot onevenredige hinder voor de naastgelegen percelen.
 • c. In artikel 4.5.3 zal een verwijzing opgenomen worden, zodat in de toekomst een uitbreiding van hotelkamers mogelijk is.

Reclamant 4, Wellerondom 6, 3231 XV Brielle

Het restaurant “De smaek van Brielle” wil uitbreiden met de naastgelegen woning Wellerondom 6. Wordt nu niet toegelaten vanwege een eerdere samenvoeging.

Zou graag zien dat de panden Wellerondom 6 en 7 kunnen worden samen-gevoegd.

Beantwoording

Het pand Wellerondom 7 heeft de bestemming “Centrum” met de functie-aanduiding “specifieke vorm van horeca - restaurant”. Op grond van artikel 4.3.1 van de Regels kan worden afgeweken van het bepaalde in lid 4.2.1., onder c (Verbod om bestaande hoofdgebouwen samen te voegen), mits de breedte van de samengevoegd hoofdgebouwen niet meer bedraagt dan 15 m¹ en is aangetoond dat een samenvoeging detailhandelstechnisch noodzakelijk is. De totale breedte bedraagt ca 15 m¹ en het restaurant draait zo goed dat uitbreiding dringend noodzakelijk is. In artikel 27.2, onder b. is aangegeven dat een samenvoeging per horecabedrijf slechts eenmaal is toegestaan. “De wijzigingsbevoegdheid is derhalve niet van toepassing op St. Catharijnehof 20 (De smaek van Brielle)”.

De samenvoeging betrof destijds de twee pandjes coffeeshop St.Catharijnehof 20 met de woning Wellerondom 7. Aangezien de totale breedte van de panden niet meer dan 15 m¹ zal bedragen wordt voorgesteld het adres Catharijnehof 20 te verwijderen uit de opsomming van artikel 27 lid 2, zodat bij een eventueel verzoek tot samenvoeging van de panden hieraan medewerking verleend kan worden.

Reclamant 5, Vischstraat 3/5, 3231 AV Brielle

Verzocht wordt om op de bovenverdieping van het pand van “Het doosje van Lobs” koffie en thee te mogen gaan schenken.

Beantwoording

De panden Vischstraat 3/5 hebben de bestemming “Centrum”. Op de begane grond is horeca uit ten hoogste categorie 1a van de Staat van Horeca-activiteiten toegestaan. Hieronder valt ook het schenken van koffie en thee. Op grond van artikel 4.5.3 van de regels is het mogelijk om af te wijken en de functie op de verdieping toe te staan, mits dit niet leidt tot onevenredige hinder voor de naastgelegen percelen. Ten behoeve van het bestemmingsplan hoeft derhalve niets gewijzigd te worden.

Reclamant 6, Postbus 126, 3220 AC Hellevoetsluis

Het pand Dijkstraat 4 heeft de bestemming “Kantoor”. Het verzoek is om deze bestemming te wijzigen naar “Wonen”. Er is voor dit verzoek ook een vooroverlegplan (WABO-VO-2012-0028) ingediend.

Beantwoording

De gemeenteraad heeft eerder uitgesproken dat de woonfunctie binnen de vesting moet worden versterkt. Dit verzoek is dus in overeenstemming met het beleid.

In het pand zijn alle basisvoorzieningen aanwezig. Met een geringe inpandige verbouwing is het pand voor bewoning geschikt te maken. Echter voor het wijzigen van de bestemming is nog wel een bodemonderzoek noodzakelijk en vanwege het feit dat het pand ligt binnen de geluidzone Maasvlakte-Europoort is een hogere waarde procedure noodzakelijk. Voordat het bestemmingsplan deze wijziging kan doorvoeren zijn deze onderzoeken noodzakelijk. Aangezien deze onderzoeken op het moment van het opstellen van het ontwerp nog niet beschikbaar zijn, is een wijzigingszone voor dit perceel opgenomen en regels opgesteld binnen de bestemming “Kantoor”, zodat ook met behulp van een wijzigingsbevoegdheid medewerking verleend kan worden aan het wijzigen van de bestemming.

Reclamant 7, Vlinderslag 10, 3223 EX Hellevoetsluis

Het pand Boterstraat 19 heeft in het voorontwerp de bestemming “Bedrijf” gekregen. Verzoeker wil deze bestemming graag gewijzigd zien in “Wonen”. Voor het verbouwen van het pand tot appartement is een omgevingsvergunning aangevraagd (WABO-2012-0011).

Beantwoording

Het pand heeft in het geldende bestemmingsplan “Vesting” de bestemming “Bedrijfsdoeleinden”, maar staat al jaren leeg. In de voorschriften is de mogelijkheid opgenomen om de bestemming “Bedrijfsdoeleinden” met een wijzigingsplan ex artikel 11 WRO te wijzigen in die van “woondoeleinden”, indien de voorzetting van het bedrijf om economische redenen niet langer mogelijk is. Deze wijzigingsbevoegdheid is nu ook in het ontwerp opgenomen. De gemeenteraad heeft eerder uitgesproken dat de woonfunctie binnen de vesting moet worden versterkt. Dit verzoek is in overeenstemming met het beleid.

Indien de wijziging meegenomen dient te worden in het bestemmingsplan is een bodemonderzoek noodzakelijk. Daarnaast zal bij vergunningverlening rekening gehouden dienen te worden met de aanwezigheid van vleermuizen. Aangezien momenteel nog beschikt wordt over het bodemonderzoek, wordt de wijziging van het bestemmingsplan vooralsnog nog niet rechtstreeks meegenomen.

Reclamant 8, Wellerondom 7 te 3231 XV Brielle

De eigenaar van het restaurant “De smaek van Brielle” heeft de wens uit te breiden naar het naastgelegen pand Wellerondom 6. (zie ook reclamant 4).

Beantwoording

Het pand Wellerondom 7 heeft de bestemming “Centrum” met de functie-aanduiding “specifieke vorm van horeca - restaurant”. Op grond van artikel 4.3.1 van de Regels kan worden afgeweken van het bepaalde in lid 4.2.1., onder c (Verbod om bestaande hoofdgebouwen samen te voegen), mits de breedte van de samengevoegd hoofdgebouwen niet meer bedraagt dan 15 m¹ en is aangetoond dat een samenvoeging detailhandelstechnisch noodzakelijk is. De totale breedte bedraagt ca 15 m¹ en het restaurant draait zo goed dat uitbreiding dringend noodzakelijk is. In artikel 27.2, onder b. is aangegeven dat een samenvoeging per horecabedrijf slechts eenmaal is toegestaan. “De wijzigingsbevoegdheid is derhalve niet van toepassing op St. Catharijnehof 20 (De smaek van Brielle)”.

De samenvoeging betrof destijds de twee pandjes coffeeshop St.Catharijnehof 20 met de woning Wellerondom 7. Aangezien de totale breedte van de panden niet meer dan 15 m¹ zal bedragen wordt voorgesteld het adres Catharijnehof 20 te verwijderen uit de opsomming van artikel 27 lid 2, zodat bij een eventueel verzoek tot samenvoeging van de panden hieraan medewerking verleend kan worden.

Lobs Makelaardij, namens eigenaar pand Slagveld 56 (reclamant 9)

In het voorontwerpbestemmingsplan is op het perceel Slagveld 56 de bestemming Woondoeleinden gelegd. In het vigerende bestemmingsplan Vesting ligt op dit perceel de bestemming “Bedrijfsdoeleinden met de nader specificatie scheepsreparatiebedrijf”. Verzocht wordt de bedrijfsmatige bestemming te handhaven, maar meer specifiek wordt verzocht de bestemming Centrum toe te staan, zodat de uitwisselbaarheid van gebruiksfuncties wordt mogelijk gemaakt. Tevens wordt verzocht detailhandel toe te staan.

Beantwoording

Ten onrechte is de bestemming “Bedrijfsdoeleinden” gewijzigd naar de bestemming “wonen”. Dit zal hersteld worden naar de bestemming “bedrijf”. De bestemming “Centrum” behoort niet tot de mogelijkheden, aangezien deze bestemming voorbehouden is voor het kernwinkelgebied en niet voor de omliggende straten, zoals het Slagveld. Binnen de bestemming “bedrijf” is geen detailhandel mogelijk. De gemeente wil niet zonder meer meewerken aan een detailhandelsbestemming, omdat hiervoor een aparte afweging moet worden gemaakt. De vestiging van detailhandel kan bijvoorbeeld gevolgen hebben voor de parkeerbehoefte. Daarbij is detailhandel niet zonder meer mogelijk buiten het centrumgebied. Indien een concreet plan wordt ingediend, kan de gemeente beoordelen of dit met een aparte procedure mogelijk wordt gemaakt.

7.2.2 Overleg

Het voorontwerpbestemmingsplan is tevens naar de wettelijke overlegparteners verstuurd. De reacties die hierop zijn ontvangen, zijn opgenomen in bijlage. De provincie Zuid-Holland heeft aangegeven dat het bestemmingsplan is opgesteld conform het provinciaal beleid. Hierop wordt inhoudelijk verder niet ingegaan. De overige twee overlegreacties worden hieronder behandeld.

DCMR Milieudienst IJmond

 • 1. Ten aanzien van het onderdeel externe veiligheid wordt opgemerkt dat aan de Schrijversdijk 10 geen LPG meer wordt verkocht.
 • 2. Het bedrijf Microchemie is een relevante inrichting voor dit bestemmingsplan. De PR-contouren liggen niet binnen het plangebied.
 • 3. Ten aanzien van de route gevaarlijke stoffen, kan worden opgemerkt dat de N218 ter hoogte van het plangebied niet is aangewezen als onderdeel van deze route.
 • 4. Van belang is een paragraaf wegverkeerslawaai op te nemen.
 • 5. Verzocht wordt binnen de bestemming Cultuur en Ontspanning de schietvereniging specifiek aan te duiden, zodat op de locatie van de dansschool (met dezelfde bestemming) zich geen schietvereniging kan vestigen.
 • 6. Op de plankaart zijn twee bedrijven met een specifieke bestemming opgenomen. Dit is niet overeenkomstig de toelichting.
 • 7. Het is niet duidelijk of de ligplaatsen voor pleziervaartuigen past binnen de bestemming water. Dit geldt ook voor een innamepunt voor afval- en bilgewater.
 • 8. Het is wenselijk in het bestemmingsplan op te nemen dat een mer of (vormvrije) mer-beoordeling vanwege het consoliderende karakter van het bestemmingsplan niet noodakelijk is.

Beantwoording

 • 1. Uit de toelichting wordt geschrapt dat op deze locatie LPG wordt verkocht.
 • 2. De opmerking leidt niet tot een inhoudelijke aanpassing van de toelichting: geconcludeerd is dat de PR-contouren niet binnen het plangebied liggen. Bij eventuele ontwikkelingen moet rekening worden gehouden.
 • 3. Dit onderdeel is geschrapt uit de toelichting.
 • 4. Aangezien er geen nieuwe geluidgevoelige functies mogelijk worden gemaakt en sprake is van uitsluitend 30 km/h wegen in het plangebied, was dit onderdeel niet opgenomen. Voor de volledigheid is alsnog een paragraaf opgenomen in de toelichting.
 • 5. De schietvereniging is specifiek aangegeven.
 • 6. Op de plankaart is één bedrijf met een specifieke bestemming opgenomen. Daarnaast zijn er nog een paar locaties met de aanduiding 'nutsvoorziening' binnen de bestemming Bedrijf. Deze zijn niet afzonderlijk benoemd in de toelichting. Op de plankaart is wel de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf – 2' opgenomen. Deze is echter opgenomen voor de hijsinstallatie aan het Slagveld binnen de bestemming Verkeer.
 • 7. De ligplaatsen zijn mogelijk, aangezien een haven is toegestaan binnen de bestemming Water. In de regels wordt het innamepunt voor afval- en bilgewater explicieit benoemd.
 • 8. De paragraaf is opgenomen.

Waterschap Hollandse Delta

In de waterparagraaf wordt gemeld dat er geen nieuwe ontwikkelingen binnen de Vesting worden toegelaten. Dit strookt niet met de ontwikkeling van het plan 'Scharloo'. De mogelijke herontwikkeling op die locatie is wel van invloed op de waterstaatkundige belangen. Verder voldoet het plan aan de uitgangspunten voor waterkwaliteit, waterkwantitieit en waterkeringen.

Beantwoording

Aan het Scharloo spelen mogelijk in de toekomst nieuwe ontwikkelingen. Binnen dit bestemmingsplan worden echter geen nieuwe ontwikkelingen mogelijk gemaakt. Dit is de reden dat in de waterparagraaf is opgenomen dat er geen nieuwe ontwikkelingen zijn. Bij eventuele nieuwe ontwikkelingen zal afzonderlijk naar de waterstaatkundige belangen worden gekeken.