direct naar inhoud van 2.2 Provinciaal en regionaal beleid
Plan: Vesting
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0501.Vesting-0140

2.2 Provinciaal en regionaal beleid

Provinciale Structuurvisie: “Visie op Zuid-Holland”

In de Visie op Zuid-Holland beschrijft de provincie haar doelstellingen en provinciale belangen. De Structuurvisie geeft een doorkijk naar 2040 en de visie voor 2020 met bijbehorende uitvoeringsstrategie. De kern van Visie op Zuid-Holland is het versterken van samenhang, herkenbaarheid en diversiteit binnen Zuid-Holland. Dit draagt bij aan een goede kwaliteit van leven en een sterke economische concurrentiepositie. Daarnaast zijn duurzame ontwikkeling en klimaatbestendigheid belangrijke pijlers.

De functiekaart geeft de gewenste ruimtelijke functies weer die in de structuurvisie zijn geordend, begrensd en vastgelegd als ruimtelijk beleid tot 2020. Op de functiekaart van Visie op Zuid-Holland is het plangebied aangeduid als 'stads- en dorpsgebied' en 'stedelijk groen'. Tevens is de primaire waterkering aangegeven.

Naast het sturen op functies, 'wat en waar', wil de provincie ook sturen op kwaliteit, 'waar en welke'. Op de kwaliteitskaart zijn zowel de bestaande als de gewenste kwaliteiten benoemd op een globale, regionale schaal. Op de kwaliteitskaart van Visie op Zuid-Holland is het plangebied aangeduid als 'historische kern','stedelijk groen' en 'water'.

Beide kaarten duiden de bestaande situatie en hiermee is het plangebied Vesting ook in de toekomst passend in de provinciale visie.

 

Tot 2020 staan voor het stedelijk netwerk de volgende provinciale belangen centraal:

  • Versterken van het stedelijk netwerk en versterken van vitaliteit en diversiteit van stedelijke centra.
  • Optimaal benutten van bestaande ruimte voor economische clusters.
  • Verbeteren interne en externe bereikbaarheid.
  • Voldoende aanbod van verschillende woonmilieus.
  • Voorzien in een gezonde leefomgeving.

De gemeente Brielle maakt deel uit van de regio Voorne-Putten.

Voorne-Putten

Voorne-Putten is een eiland met zowel een stedelijk als een landelijk karakter. Voorne-Putten maakt deel uit van de Zuidvleugel en daarmee van het stedelijk netwerk. Het eiland vormt een combinatie van het zeekleipolderlandschap, veenpolderlandschap, duinlandschap en buitendijks natuurlandschap. Hoewel het gebied een eenheid vormt, is de diversiteit van het eiland kenmerkender dan de samenhang. De grote variatie in landschap en mate van verstedelijking maken de samenhang minder herkenbaar.

Verrommeling van het eiland en nivellering van de landschappen liggen op de loer. Een grote opgave is dan ook een helder perspectief te scheppen, met een eigen identiteit voor Voorne-Putten. Dit perspectief ligt in een samenhangend, divers, kwalitatief hoogwaardig recreatieaanbod in combinatie met de toeristische kwaliteiten van de historische kernen en de badplaatsen in het natuurgebied van Voornes Duin. De vesting van Brielle is in de structuurvisie als historische kern aangegeven.

afbeelding "i_NL.IMRO.0501.Vesting-0140_0002.png"

Figuur 2.2: Uitsnede Functiekaart. Bron: Visie op Zuid-Holland.

afbeelding "i_NL.IMRO.0501.Vesting-0140_0003.png"

Figuur 2.3.: Uitsnede Kwaliteitskaart. Bron: Visie op Zuid-Holland

Provinciale Verordening Ruimte

In de Visie op Zuid-Holland beschrijft de provincie haar doelstellingen en provinciale belangen. Om het provinciaal ruimtelijk beleid uit te voeren heeft de provincie verschillende instrumenten, waarvan een verordening er één is. De Verordening Ruimte stelt regels aan gemeentelijke bestemmingsplannen. De verordening, gebaseerd op artikel 4.1 van de Wet ruimtelijke ordening, stelt regels betreffende de inhoud van en de toelichting op bestemmingsplannen over onderwerpen in zowel het landelijke als het stedelijke gebied van Zuid-Holland. De verordening heeft slechts betrekking op een beperkt aantal onderwerpen. Bij het opstellen van het bestemmingsplan dient daarom ook rekening te worden gehouden met ander provinciaal beleid. Het gaat daarbij vooral om het integrale ruimtelijke beleid dat is opgenomen in de provinciale structuurvisie en het bijbehorende uitvoeringsplan.

Daarnaast is het ontwerp Besluit algemene regels ruimtelijke ordening ('AMvB Ruimte') van het Rijk van belang. Hierin zijn regels opgenomen waaraan provinciale verordeningen moeten voldoen. Enkele onderwerpen in de verordening van de provincie Zuid-Holland vloeien rechtstreeks voort uit de AMvB Ruimte, zoals regels over de Ecologische Hoofdstructuur en de Nationale Landschappen. Met de Provinciale Verordening kunnen zaken geregeld worden die generiek van aard zijn (relevant voor alle gemeenten of een bepaalde groep gemeenten) en in eerste instantie vooral een werend of beperkend karakter hebben.

Op kaart 1 van de Provinciale Verordening is het plangebied van het bestemmingsplan Vesting aangemerkt als gebied dat gelegen is binnen de opgenomen bebouwingscontour.

Verder is op kaart 8 zichtbaar dat er primaire en regionale waterkeringen in het gebied zijn opgenomen. Deze waterkeringen zijn verwerkt in de verbeelding van het bestemmingsplan Ten slotte is op kaart 11 de Molenbiotoop van Molen 't Vliegend Hert opgenomen. De molen en een groot gedeelte van de molenbiotoop zijn gelegen in het onderhavige plangebied.