direct naar inhoud van 5.2 Industrielawaai
Plan: Vesting
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0501.Vesting-0140

5.2 Industrielawaai

Toetsingskader

Een geluidszone wordt vastgesteld rond industrieterreinen waar inrichtingen zijn gevestigd die 'in belangrijke mate geluidshinder kunnen veroorzaken' zoals bedoeld in de Wet geluidhinder (Wgh). Dergelijke bedrijven worden in de volksmond ook wel 'grote lawaaimakers' genoemd. In dat kader is in het verleden voor industrieterrein Europoort/ Maasvlakte een geluidszone vastgesteld.

Op grond van de wet behoort tot de geluidszone het gebied tussen het industrieterrein zelf en de buitengrens van de zone. Buiten een geluidszone mag de cumulatieve geluidsbelasting als gevolg van alle bedrijven op het betreffende industrieterrein niet meer dan 50 dB(A) bedragen.

Onderzoek

Het plangebied ligt in zijn geheel binnen de geluidszone van industrieterrein Europoort-Maasvlakte (zie figuur 5.1). De geluidszone is op de plankaart opgenomen.

afbeelding "i_NL.IMRO.0501.Vesting-0140_0015.png"

Figuur 5.1 Deel gezoneerd industrieterrein Europoort-Maasvlakte (geblokte arcering) met bijbehorende zonegrens (rood). Het gebied tussen het industrieterrein en de zonegrens is de geluidszone. De vesting ligt aan de rechterzijde op het figuur.  

Overigens zijn voor het industrieterrein Europoort-Maasvlakte in het verleden zowel bron- als overdrachtsmaatregelen uitgevoerd uit het saneringsprogramma industrieterrein Europoort-Maasvlakte (GRW-West). Voor Brielle betekende dit saneringsprogramma een aanmerkelijke reductie van de geluidsbelasting: de over het algemeen geldende uiterste grenswaarde van 55 dB(A) voor woningbouw wordt in het plangebied niet overschreden. Er worden in dit bestemmingsplan geen nieuwe geluidsgevoelige bestemmingen binnen de geluidszone mogelijk gemaakt.

Conclusie

Het aspect industrielawaai gezoneerd industrieterrein staat de uitvoering van het bestemmingsplan niet in de weg.