direct naar inhoud van Artikel 17 Waarde - Cultuurhistorie
Plan: Zwartewaal
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0501.zwartewaal-0110

Artikel 17 Waarde - Cultuurhistorie

17.1 Bestemmingsomschrijving

De als ‘Waarde - Cultuurhistorie’ aangeduide bouwwerken zijn, behalve voor de daar voorkomende bestemming, mede bestemd voor de bescherming en het behoud van de cultuurhistorische waarden van de bouwwerken.

17.2 Bouwregels
17.2.1 Algemeen

Het is verboden het bouwwerk ter plaatse van de aanduiding ‘Waarde - Cultuurhistorie’ geheel of gedeeltelijk te slopen, te verbouwen en/of uit te breiden.

17.2.2 Uitzondering

Het in 17.2.1 opgenomen verbod geldt niet voor:

  • a. werken en werkzaamheden van ondergeschikte betekenis dan wel die behoren tot het op de bestemming van de gronden gerichte normale onderhoud en beheer;
  • b. werken en werkzaamheden, die op tijdstip waarop het plan rechtskracht verkrijgt, in uitvoering zijn;
  • c. werken en werkzaamheden, die mogen worden uitgevoerd krachtens een reeds verleende vergunning.

17.3 Afwijken van de bouwregels

Het bevoegd gezag kan door middel van een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 17.2voor het verbouwen en/of uitbreiden van indien strikte toepassing zou leiden tot een onevenredige afbreuk van de gebruiksmogelijkheden van de gronden en bouwwerken onder de voorwaarde dat de verbouw en/of uitbreiding mag geen onevenredige beschadiging van het bouwwerk en/of wezenlijke aantasting van de cultuurhistorische waarde van het bouwwerk of de samenhang van gebouwen tot gevolg hebben, tenzij het herstel van de oorspronkelijke waarde betreft. Onder onevenredige beschadiging wordt in ieder geval verstaan:

  • a. het geheel slopen van het bouwwerk;
  • b. het substantieel wijzigen van de bouwmassa;
  • c. het aanbrengen van substantiële wijzigingen aan de gevel en/of dakvorm.

17.4 Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd om de dubbelbestemming 'Waarde - Cultuurhistorie' te verwijderen dan wel toe te voegen, indien de cultuurhistorische waarden van een bouwwerk daartoe aanleiding geven. Alvorens gebruik te maken van deze wijzigingsbevoegdheid wordt advies ingewonnen bij de gemeentelijke monumentencommissie.