direct naar inhoud van 3.3 Bestemmingsregels
Plan: GeoMEC-4P
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0501.geomec4p-0140

3.3 Bestemmingsregels

Bedrijf

Het plangebied heeft de bestemming Bedrijf gekregen. Binnen de bestemming zijn installaties toegestaan voor permanente onttrekking van warmte aan de diepe ondergrond door middel van het oppompen van grondwater, overdracht van warmte en infiltratie van retourwater met alle bijbehorende voorzieningen, zoals parkeerplaatsen, toegangswegen, nutsvoorzieningen, scheidings- en zuiveringsinstallaties, water en groen. Tevens is een stookinstallatie, ook wel WKK-installatie genoemd, toegestaan.

De pompen, warmtewisselaars en de WKK-installatie worden in een gebouw ondergebracht. Voor de gebouwen is een bouwvlak opgenomen. Dit bouwvlak mag voor maximaal 50% met gebouwen bebouwd worden. Voor deze gebouwen geldt een maximale bouwhoogte van 9 m. Tegenover het perceel is een burgerwoning gelegen (Moersaatsenweg 4). Gelet op geluidsoverlast, dient het gebouw waarin de pompen en warmtewisselaars ondergebracht worden, op 30 m van de burgerwoning gebouwd te worden. Het bouwvlak begint om deze reden op 30 m van het kavel van deze burgerwoning.

Binnen het bouwvlak wordt tevens een gebouw geplaatst waarin een WKK installatie wordt ondergebracht. Indien de WKK installatie een thermisch vermogen heeft tussen 2,5 en 75 megawatt, dient een afstand van 50 m aangehouden te worden tussen het kavel van de burgerwoning en de gevel van het gebouw waarin de WKK installatie geplaatst wordt. Dit is in de regels geborgd, doordat de gevel van het gebouw op 20 m achter de bouwvlakgrens gebouwd dient te worden. Indien door middel van akoestisch onderzoek is aangetoond dat in een representatieve bedrijfssituatie ter plaatse van geluidgevoelige objecten wordt voldaan aan de etmaalwaarde van 45 dB(A) voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau (LAr,LT) en aan de etmaalwaarde van 70 db(A) voor het maximaal geluidniveau (LAmax), kan met een omgevingsvergunning van deze afstand afgeweken worden.

Aan de voorkant van het perceel worden twee trafo-huisjes gebouwd. Het is nog onbekend op welke locatie deze huisjes exact gebouwd worden. In de regels is daarom opgenomen dat buiten het bouwvlak twee trafohuisjes mogen worden gebouwd met een gezamenlijk oppervlak van ten hoogste 10 m². Buiten het bouwvlak zijn verder uitsluitend erf- en terreinafscheidingen en licht- en vlaggenmasten toegestaan. Alle bouwwerken, geen gebouwen zijnde, die te maken hebben met de bedrijfsvoering dienen binnen het bouwvlak gerealiseerd te worden.