direct naar inhoud van 5.2 Rijksbeleid
Plan: GeoMEC-4P
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0501.geomec4p-0140

5.2 Rijksbeleid

Nota Ruimte (2006)

Hoofddoelstelling van deze Nota is om ruimte te scheppen voor de verschillende ruimtevragende functies. De beperkte beschikbare ruimte in Nederland maakt het nodig dit op een efficiƫnte en duurzame wijze te doen en niet alleen in kwantitatieve, maar ook in kwalitatieve zin vorm te geven. Meer specifiek richt het beleid zich vooral op:

  • versterking van de internationale concurrentiepositie van Nederland;
  • bevordering van krachtige steden en een vitaal platteland;
  • borging en ontwikkeling van belangrijke (inter)nationale ruimtelijke waarden;
  • borging van de veiligheid.

AMvB Ruimte

In de in voorbereiding zijnde AMvB ruimte worden die elementen van het ruimtelijk beleid opgenomen, waarop het Rijk wil sturen. In 2011 wordt een concrete, bondige actualisatie van het ruimtelijke beleid in procedure gebracht. Deze actualisatie vervangt in ieder geval de Nota's Mobiliteit en Ruimte. Hierbij maakt ze ook een aangepaste AMvB Ruimte.

Kern van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) is dat alle overheden hun ruimtelijke belangen vooraf kenbaar maken en aangeven via welke weg zij die belangen denken te realiseren. Het Rijk geeft dit aan in de AMvB Ruimte.

De AMvB Ruimte omvat alle ruimtelijke rijksbelangen uit eerder uitgebrachte PKB's (planologische kernbeslissingen) die juridisch doorwerken op het niveau van bestemmingsplannen. Het gaat om kaders voor onder meer het bundelen van verstedelijking, de bufferzones, nationale landschappen, de ecologische hoofdstructuur, de kust, grote rivieren, militaire terreinen, mainportontwikkeling van Rotterdam en de Waddenzee. Met de AMvB Ruimte maakt het Rijk proactief duidelijk waar provinciale verordeningen en gemeentelijke bestemmingsplannen aan moeten voldoen.

Toetsing Nota Ruimte en AMvB Ruimte

De Nota Ruimte zet in op een herstructurering van de glastuinbouw en het gebruik van duurzame energie binnen de sector. Het project GeoMEC-4P past binnen dit beleid. Het project heeft geen invloed op de ruimtelijke rijksbelangen, zoals genoemd in de AMvB Ruimte.

Nationaal Milieubeleidsplan 4 (2001)

In het Nationaal Milieubeleidsplan 4 wordt de milieuproblematiek besproken. Er is een aantal milieuproblemen waarop het beleid tot nu toe geen of onvoldoende greep heeft gekregen, zowel nationaal als internationaal. De ernst en de omvang van de milieuproblemen maken niet alleen duidelijk dat er extra inspanningen nodig zijn om deze op te lossen, maar ook dat uitsluitend voortgaan langs reeds gebaande wegen van het milieubeleid onvoldoende perspectief biedt. Er is een nieuwe kijk nodig: breder en verder vooruit. Het Nationaal Milieubeleidsplan 4 richt zich daarom op een duurzame oplossing en ontwikkeling.

Voor wat betreft de duurzame glastuinbouw wordt het volgende beschreven in het plan. In het kader van de transitie naar een duurzame energiehuishouding is het de uitdaging de Nederlandse glastuinbouw emissie-arm te maken en grotendeels te baseren op klimaatneutrale energiedragers. Dit is niet alleen van ecologisch belang, maar ook noodzakelijk voor een vitale economische ontwikkeling van de glastuinbouw. Dit doel is te realiseren door toepassing van energiebesparende technieken, benutting van restwarmte, energieopwekking bij mestverwerking, het gebruik van hernieuwbare energiebronnen (zoals aardwarmte, wind en zon) en van schoon fossiel. De hierboven aangegeven technische mogelijkheden zijn reeds aanwezig of in ontwikkeling. Nu gaat het erom de stap te maken naar innovatieve toepassingen op praktijkschaal. Onderlinge samenwerking van glastuinbouwbedrijven in een regio wat betreft de energievoorziening zal via clusterprojecten worden bevorderd, evenals de levering van restwarmte door elektriciteitscentrales. Bij de ontwikkeling van nieuwe glastuinbouwgebieden is dit een belangrijk aandachtspunt. De stand van techniek zal uit moeten wijzen in welke mate klimaatneutrale energiedragers een bijdrage kunnen leveren. Het ontwikkelen en toepassen van deze energiedragers is een vraagstuk dat de glastuinbouw alleen overstijgt, andere marktpartijen hebben hierin een belangrijke positie.

Toetsing Nationaal Milieubeleidsplan 4

Het project draagt bij aan het behalen van de doelstelling zoals beschreven in het Nationaal Milieubeleidsplan 4 voor de glastuinbouwsector.