direct naar inhoud van 6.9 Bodem
Plan: Geuzenpark Atletiek
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0501.GeuzenparkAtletiek-0130

6.9 Bodem

Normstelling en beleid

Met het oog op een goede ruimtelijke ordening dient de bodemkwaliteit ter plaatse te worden onderzocht. Bij functiewijzigingen dient te worden bekeken of de bodemkwaliteit voldoende is voor de betreffende functiewijziging. In de Wet bodembescherming is bepaald dat indien de desbetreffende bodemkwaliteit niet voldoet aan de norm voor de beoogde functie, de grond zodanig dient te worden gesaneerd dat zij kan worden gebruikt door de desbetreffende functie (functiegericht saneren). Nieuwe bestemmingen dienen bij voorkeur op schone grond te worden gerealiseerd.

De provincie hanteert de richtlijn dat bij de beoordeling van ruimtelijke plannen ten minste het eerste deel van het verkennend bodemonderzoek, het historisch onderzoek, moet worden verricht. Indien uit het historisch onderzoek wordt geconcludeerd dat op de betreffende locatie sprake is geweest van activiteiten met een verhoogd risico op verontreiniging dan dient het volledig verkennend bodemonderzoek te worden verricht.

Onderzoek en conclusie

Eind 2008 is in het plangebied een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd door EMN, projectnummer 08X494.001. De locatie is, voor zover bekend, altijd in gebruik geweest als landbouwgrond. In de weidegrond zijn licht verhoogde gehalten van zware metalen en soms een verhoogde respons aan minerale olie aangetoond. Er is geen sprake van een bodemverontreiniging. Uit het onderzoek blijkt dat het gehele plangebied geschikt is voor de nieuwe functie als sportpark.