direct naar inhoud van Artikel 11 Horeca
Plan: Geuzenland
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0501.geuzenland-0140

Artikel 11 Horeca

11.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Horeca' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. voor horeca in categorie 2;
 • b. maximaal één bedrijfswoning per bedrijf;

met de daarbij behorende:

 • c. terrassen;
 • d. wegen en paden;
 • e. groenvoorzieningen;
 • f. parkeervoorzieningen;
 • g. garage en bergplaats enkel ten behoeve van de bedrijfswoning.

11.2 Bouwregels
11.2.1 Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende bepalingen:

 • a. gebouwen mogen uitsluitend binnen een bouwvlak worden gebouwd;
 • b. het bouwvlak mag volledig worden bebouwd;
 • c. ter plaatse van de aanduiding 'maximale goothoogte' mag de goothoogte van gebouwen en bedrijfswoningen niet meer bedragen dan is aangegeven;
 • d. de kapconstructie mag bestaan uit platte afdekking of een kap, ingeval van een kap bedraagt de dakhelling minimaal 30°;
 • e. indien gebouwen niet aaneen worden gebouwd dient de minimale afstand tussen vrijstaande bijgebouwen 3 meter te bedragen;
 • f. de inhoud van een bedrijfswoning bedraagt minimaal 225 m³ en maximaal 500 m³;
 • g. de garages en bergplaatsen mogen per bedrijfswoning een gezamenlijk oppervlak van ten hoogste 20 m² beslaan.

11.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde gelden de volgende bepalingen:

 • a. de maximale bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen bedraagt 2 meter, met dien verstande dat de hoogte voor erf- en terreinafscheidingen vóór de voorgevellijn maximaal 1 meter mag bedragen en dat terrasafscheidingen maximaal 1,5 meter mogen bedragen;
 • b. de maximale bouwhoogte van lichtmasten bedraagt 12 meter;
 • c. de maximale bouwhoogte van een overkapping bedraagt 3 meter, met dien verstande dat er slechts 1 overkapping per bouwperceel gerealiseerd mag worden tot maximaal 30 m²;
 • d. de maximale bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt 3 meter.

11.3 Specifieke gebruiksregels

Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken wordt in elk geval gerekend het gebruik voor seksinrichtingen.