direct naar inhoud van Artikel 4 Bedrijf
Plan: Geuzenland
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0501.geuzenland-0140

Artikel 4 Bedrijf

4.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Bedrijf' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. een bedrijf en/of het uitoefenen van bedrijfsmatige activiteiten die staan vermeld in de categorieën 1 tot en met 2 van de Lijst van bedrijfsactiviteiten;
 • b. ter plaatse van de aanduiding bedrijfswoning', een bedrijfswoning;
 • c. ter plaatse van de aanduiding 'nutsvoorziening', voorzieningen van algemeen nut, waaronder in ieder geval begrepen een rioolgemaal;

met de daarbijbehorende:

 • d. tuinen, erven en terreinen;
 • e. parkeervoorzieningen;
 • f. groenvoorzieningen.

4.2 Bouwregels
4.2.1 Gebouwen
 • a. gebouwen mogen uitsluitend binnen een bouwvlak worden gebouwd;
 • b. het bouwvlak mag volledig worden bebouwd;
 • c. ter plaatse van de aanduiding 'maximale goothoogte' mag de goothoogte van gebouwen en bedrijfswoningen niet meer bedragen dan is aangegeven;
 • d. de kapconstructie mag bestaan uit platte afdekking of een kap, ingeval van een kap bedraagt de dakhelling minimaal 30°;
 • e. indien de gebouwen niet aaneengebouwd worden bedraagt de minimale afstand tussen vrijstaande zijgevels 3 meter;
 • f. de inhoud van een bedrijfswoning bedraagt minimaal 225 m³ en maximaal 500 m³;
 • g. de maximale oppervlakte van de bebouwing 350 m².

4.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende bepalingen:

 • a. de maximale bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen bedraagt 2 meter, met dien verstande dat de maximale hoogte van erf- en terreinafscheidingen vóór voorgevellijn 1 meter bedraagt;
 • b. de maximale bouwhoogte van verlichtingsarmaturen en lichtmasten bedraagt 12 meter;
 • c. de maximale bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt 3 meter.

4.2.3 Nutsvoorziening

Voor het bouwen van gebouwen en bouwwerken ter plaatse van de aanduiding ''nutsvoorziening' gelden de volgende regels:

 • a. het bouwvlak mag boven peil volledig worden bebouwd;
 • b. ter plaatse van de aanduiding 'maximale goothoogte' mag de goothoogte van gebouwen boven peil niet meer bedragen dan is aangegeven;
 • c. buiten het bouwvlak mogen bovengronds geen gebouwen worden gebouwd;
 • a. ondergrondse bouwwerken zijn uitsluitend toegestaan binnen het aanduidingsvlak 'nutsvoorziening';
 • b. het oppervlak aan ondergrondse bouwwerken mag niet meer bedragen dan de oppervlakte van het aanduidingsvlak ter plaatse van de aanduiding 'nutsvoorziening';
 • c. ter plaatse van de aanduiding 'nutsvoorziening' bedraagt de maximale bouwdiepte beneden peil 8 meter;
 • d. de maximale bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt 4 meter boven peil.

4.3 Specifieke gebruiksregels

Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken wordt in elk geval gerekend het gebruik voor:

 • a. geluidszoneringsplichtige inrichtingen;
 • b. seksinrichtingen;
 • c. (permanente) buitenopslag van goederen en materialen voor de voorgevellijn.