direct naar inhoud van Artikel 6 Bedrijf - Verkooppunt motorbrandstoffen zonder lpg
Plan: Geuzenland
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0501.geuzenland-0140

Artikel 6 Bedrijf - Verkooppunt motorbrandstoffen zonder lpg

6.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Bedrijf - Verkooppunt motorbrandstoffen zonder lpg' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. een motorbrandstoffenverkooppunt zonder lpg;

met daaraan ondergeschikt en samenhangend:

 • b. maximaal één bedrijfswoning per bedrijf ten dienste van de bestemming;
 • c. detailhandel, met een maximaal brutovloeroppervlak (bvo) van 150 m²;
 • d. een autowasstraat;

met de daarbij behorende:

 • e. wegen en paden;
 • f. groenvoorzieningen;
 • g. werk- en parkeervoorzieningen, voorzover deze gronden niet bebouwd mogen worden.

6.2 Bouwregels
6.2.1 Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende bepalingen:

 • a. gebouwen mogen uitsluitend binnen een bouwvlak worden gebouwd;
 • b. het bouwvlak mag volledig worden bebouwd;
 • c. ter plaatse van de aanduiding 'maximale goothoogte' mag de goothoogte van gebouwen en bedrijfswoningen niet meer bedragen dan is aangegeven;
 • d. de kapconstructie mag bestaan uit platte afdekking of een kap, ingeval van een kap bedraagt de dakhelling minimaal 30°;
 • e. indien de gebouwen niet aaneengebouwd worden bedraagt de minimale afstand tussen vrijstaande zijgevels 3 meter;
 • f. de inhoud van een bedrijfswoning bedraagt minimaal 225 m³ en maximaal 500 m³;
 • g. de maximale oppervlakte van de bebouwing 350m².

6.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende bepalingen:

 • a. de maximale bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen bedraagt 2 meter, met dien verstande dat de hoogte voor erf- en terreinafscheidingen vóór de voorgevellijn maximaal 1 meter mag bedragen;
 • b. de maximale hoogte van licht- en vlaggenmasten bedraagt 12 meter;
 • c. de maximale hoogte van een reclamezuil bedraagt 8 meter;
 • d. de maximale bouwhoogte van een overkapping bedraagt 5 meter, met dien verstande dat er slechts 1 overkapping per bouwperceel gerealiseerd mag worden tot maximaal 150 m²;
 • e. de maximale bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt 3 meter.

6.3 Specifieke gebruiksregels

Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken, wordt in elk geval gerekend het gebruik voor:

 • a. opslag van onbruikbare of althans aan hun oorspronkelijke gebruik onttrokken voorwerpen, goederen, stoffen en materialen en van emballage en/of afval, behoudens voor zover zulks noodzakelijk is in verband met het op de bestemming gerichte gebruik van de grond;
 • b. het opslaan, opgeslagen houden, storten of lozen van vaste of vloeibare afvalstoffen behoudens voor zover zulks noodzakelijk is in verband met het op de bestemming gerichte gebruik van de grond.