direct naar inhoud van Artikel 5 Bedrijf - Nutsvoorziening
Plan: Zwartewaal
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0501.zwartewaal-0140

Artikel 5 Bedrijf - Nutsvoorziening

5.1 Bestemmingsomschrijving

De op de verbeelding voor Bedrijf - Nutsvoorziening aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. voorzieningen van algemeen nut;
 • b. ter plaatse van de aanduiding 'gemaal', tevens voor een gemaal;

met de daarbijbehorende:

 • c. erven en terreinen;
 • d. parkeervoorzieningen;
 • e. groenvoorzieningen.

5.2 Bouwregels
5.2.1 Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende bepalingen:

 • a. op of in deze gronden mogen uitsluitend gebouwen ten behoeve van voorzieningen van algemeen nut worden gebouwd;
 • b. in afwijking van het bepaalde in sub a is ter plaatse van de aanduiding 'gemaal' tevens een gemaal toegestaan;
 • c. de bouwhoogte mag maximaal 3 meter bedragen.

5.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

 • a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen binnen het bouwvlak mag niet meer bedragen dan 2 meter, met dien verstande dat de hoogte van erf- en terreinafscheidingen buiten het bouwvlak niet meer dan 1 meter mag bedragen;
 • b. de bouwhoogte van vlaggenmasten en antennes mag niet meer bedragen dan 5 meter;
 • c. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag binnen het bouwvlak niet meer bedragen dan 3 meter, met dien verstande dat de bouwhoogte buiten het bouwvlak niet meer dan 1 meter mag bedragen.

5.3 Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de bebouwing:

 • a. ter voorkoming van onevenredige aantasting van de gebruiksmogelijkheden en het woon- en leefklimaat van aangrenzende gronden en bouwwerken;
 • b. ter waarborging van de stedenbouwkundige kwaliteit en beeldkwaliteit van de naaste omgeving;
 • c. ter waarborging van de milieukwaliteit;
 • d. ter waarborging van de verkeersveiligheid;
 • e. ter waarborging van de sociale veiligheid;
 • f. ter waarborging van de brandveiligheid en rampenbestrijding.

5.4 Specifieke gebruiksregels

Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken wordt in elk geval gerekend het gebruik voor:

 • a. geluidszoneringsplichtige inrichtingen;
 • b. detailhandel;
 • c. seksinrichtingen.