direct naar inhoud van 4.8 Industrielawaai
Plan: Outdoorcentrum
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0501.OUTDOORCENTRUM-0110

4.8 Industrielawaai

Normstelling en beleid

Volgens de Wet geluidhinder dienen alle industrie- en bedrijventerreinen, waarop inrichtingen zijn of kunnen worden gevestigd die in belangrijke mate geluidshinder kunnen veroorzaken, gezoneerd te zijn. Bedoelde inrichtingen - vroeger ook wel "A-inrichtingen" genoemd - worden nader genoemd in het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer. Rondom deze industrieterreinen dient een geluidszone te worden vastgesteld en vastgelegd in bestemmingsplannen. Buiten deze zone mag de geluidsbelasting als gevolg van het industrieterrein niet meer dan 50 dB(A) bedragen.

Onderzoek en conclusie

Het plangebied ligt binnen de geluidszones van de industrieterreinen Botlek-Pernis. Aangezien binnen het plangebied geen nieuwe geluidgevoelige bestemmingen worden mogelijk gemaakt, vormt de ligging van het plangebied binnen de geluidszones geen belemmering voor de uitvoering van het plan. Tevens wordt de geluidszone niet opgenomen op de verbeelding, aangezien de bestemming de realisatie van geluidsgevoelige objecten niet toestaat.