direct naar inhoud van Artikel 13 Leiding - Riool
Plan: Zwartewaal
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0501.zwartewaal-0130

Artikel 13 Leiding - Riool

13.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Leiding - Riool' aangewezen gronden zijn behalve voor de andere daar aldaar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor een ondergrondse rioolpersleiding, met de daarbij behorende beschermingszone van 3 meter aan weerszijde van de leiding gemeten uit het hart van de leiding.

13.2 Bouwregels
13.2.1 Voorrangsregeling

Indien strijd ontstaat tussen het belang van de bescherming van de leidingen als bedoeld in dit artikel en het bepaalde in de overige artikelen prevaleert de bestemming Leiding - Riool.

13.2.2 Bouwen

Op of in deze gronden mag worden gebouwd en gelden de volgende regels:

 • a. op deze gronden mogen ten behoeve van de in lid 13.1 genoemde bestemming uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd met een bouwhoogte van ten hoogste 2 meter;
 • b. ten behoeve van andere, voor deze gronden geldende bestemming(en) behorende bouwregels - uitsluitend worden gebouwd, indien het bouwplan betrekking heeft op vervanging, vernieuwing of verandering van bestaande bouwwerken, waarbij de oppervlakte voor zover gelegen op of onder peil, niet wordt uitgebreid en gebruik wordt gemaakt van de bestaande fundering.

13.3 Afwijken van de bouwregels

Het bevoegd gezag kan door middel van een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 13.2.2. Afwijking wordt verleend indien de bij de betrokken bestemming(en) behorende bouwregels in acht worden genomen en het belang van de leiding(en) door de bouwactiviteiten niet onevenredig wordt geschaad. Voorafgaand zal advies worden ingewonnen bij de leidingbeheerder.

13.4 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden
13.4.1 Verbod

Het is verboden op of in de gronden met de bestemming Leiding - Riool zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerken zijnde, of van werkzaamheden, de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren:

 • a. het aanleggen van wegen, paden, banen en andere oppervlakteverhardingen;
 • b. het aanbrengen van diepwortelende beplantingen en/of bomen;
 • c. het aanleggen van andere kabels en leidingen dan in de bestemmingsomschrijving is aangegeven, en het aanbrengen van daarmee verband houdende constructies, installaties of apparatuur;
 • d. het indrijven van voorwerpen in de bodem;
 • e. het uitvoeren van grondbewerkingen, waartoe worden gerekend afgraven, woelen, mengen, diepploegen, egaliseren, ontginnen, ophogen en aanleggen van drainage;
 • f. het aanleggen, vergraven, verruimen of dempen van sloten, vijvers en andere wateren.

13.4.2 Uitzonderingen

Het verbod als bedoeld in 13.4.1 is niet van toepassing op werken of werkzaamheden die:

 • a. noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een bouwplan waarvoor een afwijking van het bestemmingsplan middels een omgevingsvergunning is verleend, zoals in lid 13.3 bedoeld;
 • b. normaal onderhoud en beheer ten dienste van de bestemming betreffen;
 • c. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van de inwerkingtreding van het plan.

13.4.3 Toelaatbaarheid

De werken of werkzaamheden als bedoeld in 13.4.1 zijn slechts toelaatbaar, indien het leidingbelang daardoor niet onevenredig wordt geschaad. Voorafgaand zal advies worden ingewonnen bij de leidingbeheerder.